WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(dotyczy tylko konsumenta)

………………………., ……………………………….

…………………………………………

(imię i nazwisko Klienta)

………………………………………..

…………………………………………

(adres do korespondencji)

…………………………………………

(numer telefonu do kontaktu)

 

SOFT – KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura

ul. Krakowska 20, 32-051 Jaśkowice

e-mail: redakcja@skawina.eu

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy na odległość, zawartej w dniu …………………………… i dotyczącej ……………………………………………… za cenę  ……………………………..

Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

…………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……

 

……………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis Klienta,

jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)