Otwarto kolejny 2-kilometrowy odcinek obwodnicy

19 października został otwarty kolejny odcinek obwodnicy od Drogi Krajowej 44 do Drogi Wojewódzkiej 953. Kierowcy już mogą korzystać z ponad 2-kilometrowej nowej drogi z rondami, wiaduktami oraz całą infrastrukturą pieszą i rowerową

Łączny koszt całej inwestycji to ponad 38,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 31 mln zł, co stanowi 85 procent wszystkich kosztów. Pozostała kwota została pokryta między innymi ze środków własnych Gminy Skawina.

Zakres inwestycji obejmował:

  • budowę nowej drogi jednojezdniowej klasy „G” o długości 2,3 km i szerokości jezdni 7,00 m (2 x 3,5,m),
  • budowę 2 wiaduktów w ciągu dróg gminnych (nad obwodnicą),
  • budowę ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego o długości 2,3 km i szerokości 3,00 m  –  wzdłuż całej obwodnicy,
  • budowę 2 rond w m. Rzozów – na skrzyżowaniach obwodnicy z drogą wojewódzką nr 953 oraz z drogą powiatową nr 1939K,
  • budowę dodatkowych jezdni (dróg serwisowych) dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów przyległych,
  • odwodnienie drogi, w tym: budowę dwóch zbiorników retencyjnych, przepustu ramowego o długości 81 m i kanalizacji deszczowej,
  • przebudowę infrastruktury technicznej, w tym: usuniecie kolizji z liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN oraz z gazociągami wysokiego i średniego ciśnienia,
  • budowę oświetlenia ulicznego

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL Sp. z o.o. z Krakowa

źródło: gminaskawina.pl | UMWM