Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa dla miasta i gminy Skawina

5 marca 2020 r. rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa dla miasta i gminy Skawina. Powiatowa Komisja Lekarska ma swoją siedzibę w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 8

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2020 r.

Zgodnie z Obwieszczeniem WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa małopolskiego podaje się do wiadomości, co następuje :

 • Dla Powiatu Krakowskiego kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest w okresie od 5 lutego do 27 kwietnia 2020 r.
 • Dla terenu miasta i gminy Skawina kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2001 roku przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 5 marca do dnia 16 marca 2020 r.

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Krakowskiego ma swoją siedzibę w Krakowie, przy ul. Dunajewskiego 8.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2001 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
  a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 4. kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Poz. 944);
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Równocześnie przypomina się, że:

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY STANOWI WEZWANIE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.
 • Do kwalifikacji wojskowej w z y w a się również za pomocą wezwań.
 • Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
 • W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

foto: wkukrakow | info: gminaskawina.pl