Wyjaśnienia UMiG Skawina w sprawie nadzoru nad firmą GRC

W dniu dzisiejszym tj. 19 czerwca prawdopodobnie poprzez zapowiedzi protestów społeczności skawińskiej oraz Skawińskiego Alarmu Smogowego, które odbędą się w dniu jutrzejszym oraz w czwartek – Urząd Miasta i Gminy Skawina wydał następujące oświadczenie na swojej stronie internetowej:

Dziś, kiedy wykonaliśmy najpilniejsze zadania, chcemy pokazać Państwu co udało nam się zrobić w związku z działalnością Spółki GRC Technologie na terenie naszego miasta. Jednocześnie raz jeszcze pragniemy podkreślić, że bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy Skawina jest dla nas priorytetem.

Wielu z Państwa obudziło się w piątek 15-go czerwca, otwarło okno i nie zdawało sobie sprawy, jak niebezpieczne sceny rozegrały się w naszym mieście. 14 czerwca, w czwartek, o 23:47 pracownik firmy GRC Technologie zauważył na monitoringu ogień. Natychmiast powiadomił Straż Pożarną. Na miejscu w kilkanaście minut po alarmie, do godzin porannych 15 czerwca obecny był Norbert Rzepisko – pierwszy zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. W pełnej gotowości, w ratuszu dyżur pełnili: burmistrz Paweł Kolasa oraz sekretarz Ewa Szczepanik. Zostały przygotowane wolne lokale na wypadek konieczności ogłoszenia ewakuacji mieszkańców, którym zaproponowano przewiezienie w bezpieczne miejsce. W trakcie trwania akcji poinformowaliśmy mieszkańców o sytuacji. Na bieżąco podawane były także informacje, jako pierwszy dotarł do Państwa sms z systemu sims, a następnie komunikaty publikowaliśmy na stronie gminy Skawina oraz na profilu w ramach serwisu Facebook. Niestety, mimo usilnych starań w czasie akcji straży nie udało się skontaktować z właścicielem firmy GRC, nie pojawił się On również w zakładzie przez cały czas prowadzenia akcji. Dzięki błyskawicznej akcji o szerokim zakresie działań i zaangażowaniu ogromnych środków (łącznie w całej akcji wzięło udział 57 zastępów strażackich, niemal 200 osób) udało się opanować pożar, który objął tylko nieznaczną część zgromadzonego na placu plastiku i do godziny 6:10 strażacy ugasili pożar. Dogaszanie trwało jeszcze kilka godzin. Skuteczność podjętych działań, mimo ogromnego zmęczenia i nerwów, pozwala powiedzieć „na szczęście” nie wydarzyło się u nas to, co w Zgierzu, Olsztynie czy Warszawie.

Siedziba spółki GRC Technologie, zlokalizowana jest przy ul. Energetyków 1 (wcześniej siedziba Spółki z o.o. Prevar). Decyzją Starosty Krakowskiego z dnia 5 maja 2016 r. firma otrzymała zezwolenie (znak OS.6233.23.2016 JK) na przetwarzanie odpadów o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 24, 10 01 82 oraz w roku następnym, dokładnie dnia 18 maja 2017 r. (znak: OS.I.6233.8.2017) na zbieranie odpadów z grup 15 (odpady, opakowania), 19 (pozostałości z segregacji odpadów) i 20 (odpady komunalne).

Poniżej przedstawiamy Państwu w kolejności chronologicznej działania podejmowane przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.

W ubiegłym roku, po niepokojących sygnałach dotyczących m.in.: nielegalnego składowiska odpadów oraz przywożenia odpadów z terenu firmy Clif, skawińscy urzędnicy podejmują działanie. Tego samego dnia tj. 25 sierpnia 2017 r. pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska przeprowadzają kontrolę, po której zwracają się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie o podjęcie działań kontrolnych (zał. 1).

Tego samego dnia do tut. Urzędu wpływa oficjalna skarga złożona przez firmę Vinotti Sp. z o.o. S.K., której nowa siedziba zlokalizowana jest na sąsiedniej nieruchomości, przy ul. Energetyków 1, dotyczy: zwożenia śmieci i materiałów niebezpiecznych oraz działalności prowadzonej przez firmę GRC.

4 września 2017 r. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska kieruje do WIOŚ pismo (znak: ROŚ:6226.14.2.2017) w którym ponawia prośbę o przeprowadzenie kontroli, uzupełniając dokumentację o skargę firmy Vinotti. W treści pisma zawarta jest ponadto prośba o przesłanie w korespondencji zwrotnej informacji nt. wyników przeprowadzonej kontroli (zał. 2).

11 września 2017 r. wpływa odpowiedź (znak WI.7024.4.79.2017.BP/PF) Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W wyniku przeprowadzonej kontroli między 25 sierpnia, a 1 września 2017 r., nie stwierdzono przechowywania odpadów bez posiadania ważnych decyzji. Do Starosty Powiatu Krakowskiego skierowano pismo z prośbą o objęcie firmy GRC Technologie systematycznym nadzorem. Podobne pismo trafiło również do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Skawinie z prośbą o przeprowadzenie kontroli pod kątem ewentualnego zagrożenia pożarowego (zał. 3).

W dniu 11 października 2017 r. ok. godz. 22.30 na terenie firmy GRC Technologie wybucha pożar. W ślad za tym zdarzeniem Urząd Miasta i Gminy w Skawinie występuje do:

 • Komisariatu Policji w Skawinie oraz Komendy Miejskiej PSP w Krakowie o udzielenie informacji nt. zdarzenia, pismo z dnia 12 października 2017 r. znak: ROŚ:6226.14.4.2017 (zał. 5);
 • Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie interwencji i przeprowadzenie kontroli w terenie – pismo z dnia 13 października 2017 r. znak: ROŚ:6226.14.5.2017 (zał. 6).

12 października 2017 r. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pismem (znak: ROŚ: 6226.14.3.2017) występuje do Starosty Krakowskiego o skontrolowanie poprawności i legalności zbieranych odpadów (zał. 4).

Starosta Krakowski pismem z dnia 18 października 2017 r. (znak: OS.I.6233.8.2017.AM) poinformował o wynikach przeprowadzonej kontroli przez pracowników Starostwa, stwierdzając naruszenie decyzji, zagrożone cofnięciem zezwolenia na zbieranie odpadów (zał. 7). Polegać ono miało m.in. na: magazynowaniu nieselektywnym, bezpośrednio na podłożu.

19 października 2017 r. Komenda Miejska PSP w Krakowie pismem MR.5558.394.2017.DT (zał. nr 8) wyjaśniła zakres prowadzonych działań w dniu pożaru na terenie firmy GRC Technologie. Analogicznie 15 listopada 2017 r. do tut. Urzędu wpływa informacja z Komisariatu Policji w Skawinie, znak: RPS-283/17/KD (zał. 9). Wskazane powyżej pisma zostały przekazane 11 i 23 listopada 2017 r. do WIOŚ w Krakowie oraz do Starosty Powiatu Krakowskiego (zał. 10).

Mając na uwadze nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli pracowników Starostwa Powiatowego, pożar oraz ciągle napływające niepokojące sygnały od mieszkańców, tut. Urząd ponownie, 23 listopada 2017 r., (znak: ROŚ:6226.14.6.2017) występuje do WIOŚ w Krakowie oraz do Starostwa Powiatowego w Krakowie (zał. 12 i zał. 13) z prośbą o podjęcie działań w stosunku do GRC Technologie. Dodatkowym argumentem wynikającym z bieżącej pracy firmy była uciążliwość odorowa dla pozostałych przedsiębiorstw zlokalizowanych w najbliższej okolicy. Jednocześnie istniała realna obawa przed zagrożeniem pożarowym (zał. 11). Dzięki zaangażowaniu firmy Vinotti do ww. pism dołączono materiał fotograficzny, dokumentujący stan wysypiska oraz odpadów w stanie rozkładu niewiadomego pochodzenia (zał. 14).

28 listopada 2017 r. WIOŚ w Krakowie kieruje pismo do Starosty Krakowskiego informujące o braku prowadzenia działań kontrolnych w związku z pożarem z dnia 11 października 2017 r., znak: WI.7024.4.79.2017.BP/PF (zał. 15).

W odpowiedzi 30 listopada 2017 r. Starosta Krakowski, pismem znak: OS.6233.8.2017.AM,  informuje o wezwaniu firmy GRC Technologie do zaniechania naruszeń warunków decyzji oraz o próbach przeprowadzenia kontroli. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 2a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. Dz. U. z 2017 r. poz 2168, nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności gospodarczej chyba, że przedsiębiorca wyraził na to zgodę. Firma GRC Technologie nie wyraziła zgody na prowadzenie jednocześnie dwóch kontroli (zał. 16).

26 stycznia 2018 r. pismem znak: WI.7024.4.107.2017.BP (zał. 17) WIOŚ w Krakowie informuje o wynikach przeprowadzonych kontroli kolejno: 7 grudnia 2017 r. oraz 3 stycznia 2018 r. W niniejszym piśmie WIOŚ poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego, celem wymierzenia kary administracyjnej za niedotrzymanie warunków określonych decyzją Starosty oraz o wydaniu stosownych zarządzeń pokontrolnych.

Spółka GRC Technologie w dniu 7 lutego 2018 r. kieruje pismo do Starostwa Powiatowego w Krakowie (przesyłając je również do wiadomości tut. Urzędu), zawierające informację nt. dalszych planów Spółki oraz deklarację braku posiadania odpadów niebezpiecznych, transparentności działań oraz gotowości do współpracy (zał. 18).

26 lutego 2018 r. po ponownym zgłoszeniu telefonicznym od mieszkańca gminy Skawina, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska przekazuje informację do WIOŚ, organu odpowiedzialnego za kontrolę zwożonych i składowych śmieci na terenie GRC Technologie.

10 maja 2018 r. decyzją znak: OS.I.6233.6.2018.AM Starosta Krakowski cofnął zezwolenie na zbieranie odpadów, od której Zarząd GRC Technologie wniósł odwołanie, przez co decyzja ta nie jest ostateczna. Decyzja cofająca zezwolenie nakazuje również usunięcie zgromadzonych odpadów przez GRC. Decyzji tej (według informacji Starostwa) nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Po otrzymaniu protokołu z kontroli Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wykazującej zagrożenie pożarem, Starosta nada taki rygor.

29 maja 2018 r.
Wydział Ochrony Powietrza, kieruje pisma znak: OP:6224.2.2018 do: Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Policji oraz Straży Miejskiej w Skawinie z prośbą o monitorowanie stref gospodarczych na trenie gminy Skawina, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zajmowanego przez firmę GRC Technologie. Działania te wynikały m.in. z licznych medialnych doniesień o kolejnych pożarach składowisk odpadów w Polsce (zał. 19).

30 maja 2018 r. pismem ROZ:6226.6.2018 skierowanym do Prokuratury Okręgowej w Krakowie zawiadamiamy o obecności na terenie gminy Skawina dwóch podmiotów zajmujących się zbieraniem odpadów, tj. firm: Clif SP. z o.o. oraz GRC Technologie Sp. z o.o., o dotychczasowej historii oraz o ryzyku wynikającym ze specyfiki prowadzonej przez te podmioty działalności – potencjalnym zagrożeniu katastrofą ekologiczną (zał. 20).

5 czerwca 2018 r. kolejnymi pismami ROZ:6226.8.2018 do Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz Urzędu Marszałkowskiego w trybie dostępu do informacji publicznej, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie wnioskuje o wykaz podmiotów gospodarczych zbierających odpady i podmioty przetwarzające odpady w ramach posiadanych uzgodnień, w tym pozwoleń zintegrowanych, wydanych przez każdego z adresatów (zał. 21).

6 czerwca 2018 r. petycją (znak pisma: ROZ:6226.9.2018) skierowaną do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zwraca się z prośbą o podjęcie działań w zakresie wprowadzenia zmian w uregulowaniach prawnych oraz systemie kontrolnym w zakresie wydawanych zezwoleń w gospodarce odpadami. W niniejszej petycji szczegółowo opisana została sytuacja narastającego problemu, braku narzędzi po stronie władz lokalnych oraz możliwych konsekwencji z którymi będą zmagali się mieszkańcy i władze samorządowe (zał. 22).

8 czerwca 2018 r. Wydział Rolnictwa i Ochrony Zwierząt (wcześniej wydział ROŚ), kieruje kolejne pisma znak: ROZ:6226.10.2018 (zał. 23) do Ministra Środowiska, alarmujące o pilnej potrzebie wprowadzenia zmian w uregulowaniach prawnych oraz systemie kontrolnym w zakresie wydawanych zezwoleń w gospodarce odpadami. Analogicznie tego samego dnia znak: ROZ:6226.11.2018 (zał. 24) do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

15 czerwca 2018 r. wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, dotyczące przekazania ustaleń pokontrolnych z dnia 8 czerwca 2018 r. Nie stwierdzono obecności gryzoni, insektów oraz odcieków ze składowanych odpadów, nie stwierdzono również uciążliwości zapachowej. Nie stwierdzono również nieprawidłowości pod względem warunków higienicznych pracy. W nocy z 14 na 15 czerwca wybucha na terenie składowiska GRC Technologie pożar. Ogień zlokalizowany był w dwóch miejscach – pożarem była objęta część ok. 50 na 50 metrów. Całkowity wymiar składowiska wynosi 100 na 60 metrów. Dokładne przyczyny pożaru ma wyjaśnić śledztwo. Na miejscu pracowali również przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego – organu właściwego w sprawie wydania zezwolenia.

18 czerwca 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina kieruje pisma do niżej wymienionych osób i instytucji, informując o potrzebie wprowadzenia zmian w uregulowaniach prawnych oraz systemie kontrolnym w zakresie wydawanych zezwoleń w gospodarce odpadami:

 1. Agencja  Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie
  znak: ROZ:6226.16.2018 (zał. 25)
 2. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji  w Warszawie
  znak: ROZ:6226.17.2018 (zał. 26)
 3. Marek Kuchciński Marszałek Sejmu znak: ROZ:6226.18.2018 (zał. 27)
 4. Stanisław Karczewski Marszałek Senatu znak: ROZ:6226.19.2018 (zał. 28)
 5. Marek Pęk Senator RP znak: ROZ:6226.20.2018 (zał. 29)
 6. Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski znak: ROZ:6226.21.2018 (zał. 30)
 7. Zbigniew Ziobro Prokurator Generalny znak: ROZ:6226.22.2018 (zał. 31)
 8. Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie znak: ROZ:6226.23.2018 (zał. 32)
 9. Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego
  znak: ROZ:6226.24.2018 (zał. 33).

Finalnie 18 czerwca 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina kieruje również pismo do Zarządu GRC Technologie znak: ROZ: 6226.25.2018 (zał. 34) z pytaniami o:

 1. Sposób zabezpieczenia terenu przedsiębiorstwa przed osobami postronnymi;
 2. Termin usunięcia odpadów powstałych w skutek pożaru;
 3. Sposób usunięcia ścieków powstałych na skutek gaszenia pożaru;
 4. Termin usunięcia odpadów, zgodnie z decyzją Starosty Krakowskiego cofającą zezwolenie na zbieranie odpadów.

19 czerwca 2018 r. Komenda Miejska PSP w Krakowie w odpowiedzi na pismo z dnia 29 maja 2018 r., informuje o przeprowadzonej w dniu 16 maja 2018 r. kontroli. W jej wyniku stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (zał. 35).

Słowem podsumowania:
Władze Gminy Skawina nigdy nie uchylały się od odpowiedzialności. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając w imieniu wszystkich mieszkańców może poruszać się wyłącznie w zakresie przypisanych mu kompetencji. Bezpośrednio po uzyskaniu wiedzy o pierwszych transportach na teren firmy GRC Technologie, we wrześniu 2017 r., natychmiast zostały o tym fakcie poinformowane odpowiednie służby. Rozpoczęły się kontrole i procedury, które doprowadziły do cofnięcia decyzji Starosty Krakowskiego. W ramach posiadanych kompetencji Burmistrz nie może zablokować funkcjonowania firmy. W tym konkretnym przypadku Zarząd Spółki wykorzystał wszelkie możliwości, jakie daje prawo, odwołując się od wydanej decyzji. Niniejsze przepisy obowiązują w całym kraju, zostały uchwalone przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego apelujemy o zmianę – zobaczcie ten problem, z którym nie tylko Skawina się zmaga. Dziś potrzebujemy wsparcia władz centralnych, administracji rządowej i o to prosimy, apelujemy!

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Zwierząt – ROZ
Kierownik Wydziału:  Barbara Ptak
Rynek 3, pok. 4,  tel.: 12 2770 153
e-mail:  b.ptak@gminaskawina.pl

Źródło: ROZ/PWSK / gminaskawina.pl

%d bloggers like this: