Zebrania wiejskie oraz zarządów osiedli w całej gminie

W najbliższym czasie całej gminie będą odbywały się zebrania wiejskie oraz zarządów osiedli. Jest to spowodowane terminem (15 marca 2018), do którego powinny się zakończyć konsultacje społeczne dotyczące uchwał alkoholowych. W niektórych sołectwach będą poruszane inne tematy m.in. budowa chodników przy DK44, czy wprowadzenie nazw ulic.

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wchodzi w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miasta Skawiny, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy,nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Miasta Skawiny będzie mogła podjąć również uchwałę w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Zatem Rada Gminy ma obowiązek podjęcia uchwał  w sprawie:

1. Maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy:
– odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów ( do 4,5%  zawartości alkoholu oraz na piwo,  powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18%)
– zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
– zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

2. Zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Przed podjęciem ww. uchwał Rada Gminy zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy – sołectwa, gdzie organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie. W najbliższym czasie  w sołectwach na zebraniach wiejskich będą opiniowane projekty niżej przedstawionych uchwał.

foto ilustracja:Zaprojektowane przez Freepik