Będzie nowa ścieżka pieszo-rowerowa w Skawinie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257) Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne (…)

o wydaniu decyzji Nr 10/L/2018 (znak sprawy: WI-IV.746.1.64.2017) z 19 marca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa parkingu wraz z infrastrukturą na działce nr 2289/33 obr. 0017 Skawina, jedn. ewid. Skawina M., w ramach zadania pn.: Budowa Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego oraz budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kolejowej w Skawinie, realizowanych w ramach przedsięwzięć pn.:

  • „Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w mieście Skawina”
  • „Integracja transportu kolejowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym w zakresie: Budowy ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na terenie miasta Skawina i miejscowości Radziszów”