Będzie zmieniany plan zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Norbert Rzepisko podpisał umowę z wykonawcą, na mocy której Gmina Skawina przystępuje do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przewiduje ona, w terminie 4 miesięcy, wykonanie niezbędnych analiz stanowiących tzw. fazę wstępną.

Wykonanie niezbędnych analiz stanowi fazę wstępną do sporządzenia dokumentu. Następnym etapem opracowania będzie uzyskiwanie opinii i uzgodnień, które umożliwią przygotowanie studium do wyłożenia.

Wstępne założenia zakładają realizację tego etapu zaraz po wakacjach. Będzie to najdłuższy i najbardziej skomplikowany etap prac nad studium. Założono, że potrwa on około 7 miesięcy. Projekt uchwały do przedłożenia Radzie Miejskiej w Skawinie planowany jest w połowie przyszłego roku.

źródło: gminaskawina.pl