W 2019 roku aż 900 mln zł z UE trafi do Małopolan

Tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, wsparcie dla przedsiębiorców, projekty aktywizujące bezrobotnych oraz osoby niesamodzielne – to tylko niektóre z działań jakie uda się zrealizować w tym roku w Małopolsce, dzięki środkom z Unii Europejskiej. Do regionu trafi aż 900 mln złotych, które zostaną rozdysponowane w ramach 27 konkursów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Nieustanny rozwój regionu to priorytet działań Samorządu Województwa Małopolskiego. W obecnej kadencji kładziemy duży nacisk nie tylko na powstanie projektów infrastrukturalnych, ale także wsparcie samych Małopolan. Pomogą nam w tym środki z Unii Europejskiej. Tylko w 2019 roku do regionu trafi aż 900 milionów złotych, które przeznaczymy m.in. na pomoc młodym rodzicom, edukację dzieci i młodzieży, rozwój rynku pracy czy wsparcie przedsiębiorców inwestujących w rozwój własnej działalności

– mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Opieka, Nauka, Praca

Największa pula środków – bo aż 250 mln zł zostanie przeznaczona na programy związane zarówno z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dofinansowujące działalność placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz projekty na rzecz opiekunów osób niesamodzielnych. Z tej puli wsparte zostaną także zadania zakładające tworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych, a także tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

Ponad 230 mln zł zarezerwowano na realizacje projektów z obszaru rynku pracy, z czego ponad 88 mln zł trafi do osób realizujących kompleksowe programy z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Dotowane będą także projekty wspierające edukacje zarówno uczniów jak i nauczycieli z obszaru umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach oraz rozwój oferty placówek pod kątem opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami przeznaczono 147,5 mln zł.

Dla biznesu

To będzie także dobry rok dla przedsiębiorców. Już w pierwszym kwartale 2019 r. wystartuje kolejny konkurs na Bony na Innowacje, tym razem do wzięcia w małych i dużych bonach będzie blisko 17 mln zł. Na realizację projektów badawczo – rozwojowych zarezerwowano ponad 83 mln zł, a pula środków na zakup infrastruktury badawczo rozwojowej to 43,3 mln zł. W rozwijaniu skrzydeł małopolskim biznesmenom pomogą także środki na wdrożenie prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych. Do wzięcia jest blisko 24 mln zł.

Ekologiczna wiosna 2019 r.

Nadal będą wspierane też inwestycje przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Już w kwietniu będzie można starać się o dotacje na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, instalacji do odzysku oraz przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu, na co przeznaczono ponad 15 mln zł. Z kolei ponad 30 mln zł to środki na realizację projektów mających na celi przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.

Czuć w powietrzu

Aktualnie wymienianych lub modernizowanych jest 28 477 kopciuchów. Szacuje się, że dzięki zrealizowanym inwestycjom w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 213 tys. ton równoważnika C02 rocznie.

Więcej informacji oraz szczegóły harmonogramu naborów na 2019 r. na www.rpo.malopolska.pl

żródło: Biuro Prasowe UMWM