WIOŚ nie stwierdził przekroczeń poziomów formaldehydu w Skawinie

Urzędnicy Miasta i Gminy Skawina oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie monitorują cały czas jakość powietrza na terenie dawnej Huty Aluminium. Tego dowiadujemy się z najnowszego komunikatu zamieszczonego na stronie informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

– Nie zwalniamy tempa w walce o poprawę jakości powietrza na terenie gminy. Dzięki dobrej współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Skawińskim Alarmem Smogowym możemy podejmować realne działania. Czerwiec oraz lipiec były miesiącami wytężonej pracy urzędników Wydziału Ochrony Powietrza. – Dla władz oraz mieszkańców gminy kluczowa jest ekologia i ochrona środowiska. Pomimo braku wymogów prawnych, zdecydowaliśmy się na montaż czujników, aby wiedzieć w jakim otoczeniu żyjemy mówi Tomasz Ożóg, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Gmina współpracuje z WIOŚ

Dzięki współpracy z Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz innymi instytucja rządową udało się ustawić przy ulicy Piłsudskiego mobilne laboratorium pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza. Burmistrz Norbert Rzepisko zorganizował spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie dawnej huty. Poprosił przedstawicieli firm, aby współpracowali z gminą nad kwestią poprawy jakości powietrza.
W środę 24 lipca w urzędzie odbyło się spotkanie z udziałem dostawcy urządzenia, które zostało zakupione przez gminę. Podczas narady ze specjalistami m. in. Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska stwierdzono, że miernik zakupiony przez gminę został usytuowany w miejscu, gdzie nie wskazywał reprezentatywnego stężenia lotnych związków organicznych dla obszaru miasta.

Nie można w tej sytuacji twierdzić, że przekraczane były dopuszczalne normy, ale miernik wskazywał chwilowe duże wahania odczytów – tłumaczy Grzegorz Horwacik, kierownik Wydziału Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy Skawina.

Przedstawiciele gminy zadeklarowali, że umieszczając kolejne urządzenia będą uwzględniali zasady monitoringu stosowane przez WIOŚ i opinie członków Rady Naukowej.

Zwiększona kontrola i dodatkowe badania

Równocześnie Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ (TUTAJ  aktualne wyniki) monitoruje na obszarze byłej Huty Aluminium stężenia węglowodorów aromatycznych i formaldehydu. Do tej pory eksperci nie stwierdzili przekroczeń dopuszczalnych poziomów. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zdecydował także o doposażeniu mobilnej stacji w nowy zestaw do pomiaru węglowodorów.

Badania będą poszerzone w stosunku do pomiarów prowadzonych dotychczasowo z 5 do 30 rodzajów węglowodorów. Planowane jest prowadzenie pomiarów do połowy sierpnia. Stacja pomiarowa na okres tygodnia pojawi się także w rejonie ul. Ogrody. Wyniki badań zostaną udostępnione Radzie Naukowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Skawina, celem wypracowania wspólnego stanowiska.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie prowadzi aktualnie kontrole w czterech zakładach funkcjonujących na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie. W stosunku do dwóch podmiotów gospodarczych wszczęto postępowanie administracyjne.

źródło: gminaskawina.pl | WIOŚ w Krakowie