Gmina Skawina nie planuje zamykać szkół podstawowych

Przedstawiamy odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, na temat ewentualnych planów zamknięcia szkół w naszej Gminie. Kilka dni temu (8marca) odbyła się pikieta mieszkańców Wielkich Dróg w Ratuszu miejskim podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

„W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, dyrektorów szkół podstawowych oraz doniesieniami medialnymi informujemy, że w chwili obecnej nie ma planów zamknięcia jakiejkolwiek szkoły podstawowej w naszej Gminie. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

Potwierdzeniem tego jest fakt przyjęcia przez Radę Miejską w Skawinie uchwały nr V/38/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie projektu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Skawina, która skierowana została do zaopiniowania przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Sieć szkół pozostaje niezmieniona.

Obecnie trwają prace nad planem działań, które należy podjąć, aby zracjonalizować funkcjonowanie przedszkoli i szkół w Gminie Skawina. Plan ten w zamierzeniach ma stać się podstawą do opracowania Programu Rozwoju Oświaty na najbliższe kilka lat.

Kształt programu, sieć szkół i ewentualne zmiany w skawińskiej oświacie w kolejnych latach dotyczące zarówno szkół i przedszkoli będą szczegółowo analizowane i zostaną poddane szerokim konsultacjom społecznym, które rozpoczną się w kwietniu.

Witold Grabiec
Pierwszy Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina”

Poniżej załączamy przedstawioną petycję mieszkańców Wielkich Dróg: