Skawina będzie starała się uzyskać wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaakceptował podział środków Funduszu Dróg Samorządowych, które zostaną przeznaczone w poszczególnych województwach na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych w 2020 roku.

– Dzięki rządowemu wsparciu dla samorządów możliwe będzie zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom. Dla wielu powiatów i gmin zbyt niskie dochody były dotychczas przeszkodą dla realizacji koniecznych inwestycji. Nowością jest także to, że FDS jest stabilnym programem obliczonym na wiele lat, z którego możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, co pozwoli na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane. W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy przeznaczymy 36 mld zł. Dotrzymujemy słowa – jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak duże środki – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister właściwy ds. transportu dokonuje podziału środków na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa. Następnie, zgodnie z przepisami ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o wysokości środków FDS, wojewodowie ogłoszą nabory wniosków na 2020 rok.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

Prawie 134 miliony złotych to środki przeznaczone na ten cel dla Małopolski. Gminy i powiaty mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań do 28 sierpnia 2019 r.

Z informacji otrzymanych z Urzędu Miasta i Gminy Skawina dowiedzieliśmy się, iż do aktualnie trwającego naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 Gmina Skawina planuje przedstawić dwie inwestycje:

  1. Budowa układu drogowego pomiędzy ulicami: Torowa, Skawińska i Za Górą w Skawinie
  2. Rozbudowa drogi gminnej ul. Falbówki w Skawinie

Gminy i powiaty mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań do 28 sierpnia 2019 r.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, przy czym minimalna wysokość dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania.
Pula w udziale 40% środków jest przeznaczonych na zadania powiatowe a 60% alokacji środków na zadania gminne.
Maksymalna wartość dofinansowania na jedno zadanie wynosi do 30 mln zł.
Powiaty mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski, a gminy maksymalnie 2.
Realizacja zadań jednoczonych i zadań wieloletnich w zakresie rzeczowym musi rozpocząć się w 2020 r

informacja w oparciu: gov.pl | malopolska.uw.gov.pl