Skawina podejmuje walkę z zanieczyszczeniem środowiska

W dniu dzisiejszym tj. 07 czerwca w ratuszu miasta Skawina odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Burmistrza Miasta Skawina, Polski Alarm Smogowy oraz Skawiński Alarm Smogowy. Konferencja dotyczyła emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych znajdujących się na terenie miasta Skawina.

Urząd Miasta reprezentowali: Tomasz Ożóg – Drugi Zastępca Burmistrza oraz Grzegorz Horwacik – p.o Kierownika Wydziału Ochrony Powietrza.

Polski Alarm Smogowy – Ewa Lutomska oraz Skawiński Alarm Smogowy – Łukasz Kurlit.

„Jesteśmy zaniepokojeni wynikami badań przeprowadzonymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Zdajemy sobie sprawę, że badania nie były przeprowadzone w akredytowanym laboratorium, jak też, że mówią tylko o obecności określonych substancji (np. benzen) w pobranych próbkach, natomiast nie mówią o ich stężeniu, które jest kluczowe dla stwierdzenia czy są one szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi. Niemniej Gmina Skawina, jak i instytucje powołane do dbania o ochronę środowiska (w szczególności WIOŚ, Starostwo powiatowe) są zdecydowane podjąć działania zmierzające do ustalenia czy związki chemiczne i ich stężenia wpływają negatywnie na zdrowie mieszkańców i pracowników firm oraz wdrożyć skuteczne działania, które znacząco ograniczą emisję niebezpiecznych związków do powietrza i pozwolą na hermetyzację procesów produkcji w zakładach” – mówił Tomasz Ożóg.

Należy podkreślić, że jako pierwsze przedsiębiorstwa z którymi podjęto rozmowy w zakresie ograniczenia i eliminacji wpływu działalności na otoczenie tj. Vesuvius jak i Valeo czują się współodpowiedzialne za stan powietrza w Skawinie i są gotowe podjąć określone działania w celu ograniczenia emisji oraz hermetyzacji procesów. Obydwa zakłady zamierzają w ciągu najbliższych 2 lat przeznaczyć nakłady finansowe na uszczelnienie procesów technologicznych. Rozmowy z kolejnymi zakładami będą podejmowane w najbliższych miesiącach.

Jednocześnie Gmina Skawina podjęła kroki zmierzające do:

  • opracowania i uruchomienia we współpracy z jednostkami naukowymi stacji monitoringowych mierzących stężenie niebezpiecznych substancji chemicznych w trybie ciągłym na terenie stref przemysłowych. Obecnie w Polsce nie funkcjonują tego typu stacje monitoringowe.
  • skoordynowanie działań poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za jakość powietrza w otoczeniu zakładów przemysłowych, tak by doprowadzić do szybkiej hermetyzacji procesów technologicznych i skutecznego monitoringu przestrzegania wydanych decyzji dot. emisji
  • współpracy z zakładami by jak najszybciej dokonały niezbędnych inwestycji, które wpłyną na znaczne zmniejszenie emisji (hermetyzacja procesów)
  • wypracowania rekomendacji do zmian w prawie, tak by zapewnić mieszkańcom skuteczną ochronę przed szkodliwymi substancjami na podstawie obowiązujących regulacji w tym znalezienie “nieszczelności” w systemie kontroli wykorzystywanych przez nierzetelne przedsiębiorstwa
  • realizacji spotkania przedstawicieli WIOS w Krakowie, Starostwa Powiatowego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Państwowej Inspekcji Pracy celem koordynacji działań w zakresie stwierdzanych nieprawidłowości. Grupa pozwoli na sprawniejszą wymianę informacji pomiędzy urzędami i poprawić funkcjonowanie monitoringu / kontroli przedsiębiorstw w kontekście całego procesu produkcyjnego
  • zebrania danych dotyczących przyczyn śmierci i zachorowalności na terenie gminy i miasta celem zbadania przez jednostki naukowe stopnia oddziaływania zakładów przemysłowych na zdrowie pracowników tych zakładów oraz na mieszkańców. Po ich opracowaniu będziemy świadomi zagrożeń wynikających z lokalizacji zakładów na terenie miasta i gminy.

Dalsze nie wymienione powyżej planowane kroki to:

  • wszczęcie procesu aktualizacji Studium Uwarunkowań i MPZP celem ograniczenia kumulacji oddziaływania na otoczenie przez nowe przedsiębiorstwa i nowe linie produkcyjne / technologiczne – Skawina – bezpieczna, czysta, zdrowa.

Przedstawiciele Skawińskiego Alarmu Smogowego (SAS) wystosowali apel do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz Radnych Miejskich, w którym zwracają się o PILNE stworzenie rejestru decyzji środowiskowych ze wszystkich zakładów na terenie gminy, dalej ustalenie harmonogramu pełnej hermetyzacji procesów technologicznych, dalej wprowadzenia monitoringu niebezpiecznych substancji niebezpiecznych w powietrzu. Apel zawiera też prośbę o stworzenie grupy eksperckiej, która by określiła skład chemiczny występującej emisji przemysłowej. Na koniec SAS wzywa do NATYCHMIASTOWEGO ustanowienia zakazu lokowania nowych zakładów przemysłowych, które negatywnie oddziałują na środowisko.

Załączamy Apel – można go pobrać tutaj.

Załączamy też specjalne opracowanie przygotowane przez SAS dotyczące zanieczyszczenia powietrza i emisji fetoru z zakładów na terenie Skawiny – tutaj

Na konferencji zjawili się również mieszkańcy, którzy mają swoje domy najbliżej dokuczliwej strefie śmierdzącego fetoru. Opisywali w jakich warunkach muszą żyć oraz przedstawiali swoje obawy o zdrowie.