Skawina przyjmuje wnioski o dotację na wymianę starych kotłów

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę starych kotłów na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 27 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

O dotację mogą starać się osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Skawina, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku lub w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Na podstawie złożonych wniosków w terminie naboru zostanie ustalona lista rankingowa uwzględniająca poniższe kryteria:

 1. Wnioskodawca jest osobą starszą powyżej 60 roku życia.
 2. Wnioskodawca zamieszkuje w budynku/lokalu w którym będzie realizowana inwestycja
 3. Wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe i jest samotnym rodzicem lub opiekunem prawnym,
 4. Rodzina ma strukturę wielopokoleniową  i w jej skład wchodzą  dzieci  do 26 roku życia uczące się i pozostające na utrzymaniu Wnioskodawcy
 5. Wnioskodawca lub członek rodziny są osobami z orzeczoną niepełnosprawnością lub są niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji
 6. Z uwagi na niepełnosprawność członka rodziny, Wnioskodawca lub osoba dorosła pozostająca we wspólnym gospodarstwie nie podejmuje zatrudnienia z powodu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny
 7. Rodzina jest objęta wsparciem finansowym  w ramach Programu  500+  na pierwsze dziecko.
 8. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia złożenia wniosku  rodzina korzystała ze świadczeń realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej  na terenie jej zamieszkania.
 9. Wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe i wychowuje w rodzinie 3 lub więcej dzieci do 26 roku życia uczące się i pozostające na jego utrzymaniu.

Dotacja udzielana jest na częściowo pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania lub na zakup elementów związanych ze zmianą systemu ogrzewania i wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych. Ostateczna wysokość przekazanej dotacji ustalana jest indywidualnie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów. Dotacja wypłacona będzie po zrealizowaniu inwestycji, po przedstawieniu wymaganych do rozliczenia dokumentów oraz ich zaakceptowaniu przez gminę.

Maksymalna kwota dotacji na jedno  urządzenie  grzewcze  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  wynosi dla modernizacji kotłowni na:

 1. kotłownię niskotemperaturową: 7 500,00 zł,
 2.   kotłownię kondensacyjną: 7 500,00 zł,
 3. kotłownię olejową: 4 700,00 zł,
 4. ogrzewanie elektryczne: 3 400,00 zł,
 5. kotłownię na biomasę: 4 500,00 zł,
 6. kotłownię węglową: 4 500,00 zł.
 7. podłączenie do m.s.c., w tym geotermii: 8 000,00 zł

Moc nowej kotłowni powinna być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.

Mieszkańcy gminy we własnym zakresie dokonują doboru nowego źródła ciepła oraz wyboru wykonawcy, ale zgodnie z zastrzeżeniami uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Wybór niezgodnego z obowiązującymi normami kotła będzie skutkował nie przyznaniem dotacji. W okresie do 5 lat od otrzymania dotacji mieszkaniec zobowiązany jest do zachowania efektów inwestycji co będzie podlegało kontroli. Brak poddania się kontroli oznacza obowiązek zwrotu dotacji.

Dotacja nie obejmuje prac wykonanych przed dniem zawarcia umowy dotacji z Gminą Skawina. Umowa stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia inwestycji i gwarantuje zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji. Ilość przyznanych dotacji ograniczona jest wysokością środków przeznaczonych na realizację działań zabezpieczonych w budżecie gminy.

Do wniosku (do pobrania poniżej), muszą zostać załączone następujące dokumenty:

 • oświadczenia o posiadaniu zgody współwłaścicieli nieruchomości na ubieganie się o dotację na wymianę kotła,
 • oświadczenia o posiadaniu wkładu własnego na realizację inwestycji,
 • w przypadku dysponowania  innym niż własność lub współwłasność prawem do nieruchomości kserokopia takiego dokumentu,
 • oświadczenie o zgodności powierzchni użytkowej budynku z powierzchnią zadeklarowaną do opłat  związanych z podatkiem od nieruchomości,
 • oświadczenie o niezaleganiu z opłatami i podatkami w stosunku do należności dla gminy.

Wnioski należy składać w formie papierowej w urzędzie, w godzinach jego pracy, za pośrednictwem platformy elektronicznej e-PUAP lub za pośrednictwem poczty polskiej /kuriera  za poświadczeniem odbioru.

Szczegółowych informacji na temat kryteriów i warunków, które należy spełnić, by ubiegać się o dotacje, udziela Wydział Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 12 (wejście od ulicy Krzywej), tel.: 12 277 01 67.

Źródło: OP / gminaskawina.pl / foto ilustracja: portalkomunalny.pl